Beth gallai Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus ddysgu oddi wrth ‘The Boss’ (aka Bruce Springsteen)

Rwy’n siŵr bydd sawl person sy’n darllen y blog wedi gweld y teitl ac yn gofyn “beth sydd gan Bruce Springsteen ei wneud gydag Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus?”

Yn ddiweddar dychwelodd Bruce i Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd fel y dywedodd byddai yn ei gyngerdd flaenorol yn y Stadiwm bum mlynedd yn ôl. Felly i ddechrau, gallwch ddweud ei fod e’n cyflawni ei addewidion. Ar ben hynny rwy’n ei weld e fel arweinydd grêt sydd gyda nodweddion arweinyddiaeth arbennig, ac mae’n arddangos rhain yn glir wrth iddo weithio.

Er enghraifft, roedd e’n amlwg yn cydnabod pwysigrwydd ymgysylltu gyda’i gynulleidfa (darllenwch ddefnyddwyr gwasanaeth yma), ac mae’n gwneud hyn mewn cwpl o ffyrdd gwahanol.

Yn un rhan o’i gyngerdd mae’n gofyn i’r gynulleidfa pa ganeuon y byddan nhw’n hoffi ei weld e’n canu. Mae’r rhan yma o’r cyngerdd wedi dod yn enwog erbyn hyn, ac mae cynulleidfaoedd yn dod ag arwyddion ysgrifenedig cardfwrdd i’r gig yn y cannoedd. Mae’n treulio amser yn eu darllen, ac mae camera wedi ei leoli y tu ôl iddo i alluogi’r degau o filoedd yn y gynulleidfa i weld beth mae e’n ei weld. Bydd e wedyn yn dewis detholiad o’r negeseuon cardfwrdd, canu ychydig o ganeuon a dangos y neges berthnasol hefyd. Mae’n cadw gweddill y negeseuon ac yn arddangos llawer ohonynt mewn cyngherddau yn y dyfodol. Mae hwn yn rhoi boddhad i’r gynulleidfa ac mae’n rhoi stori wych i’w hadrodd i’w ffrindiau wedyn. Rwy’n gweld hwn fel cynnwys y cwsmer yn eich gwaith a ffocysu ar eu profiadau.

Mae Springsteen yn gwahodd aelodau o’r gynulleidfa i ganu a dawnsio ar y llwyfan gydag aelodau’r band yn sawl rhan o’r cyngerdd. Hefyd mae Bruce a’r band yn ymuno gyda’r gynulleidfa yn y blaen ac wrth ochr y llwyfan ac yn canu gyda nhw. Dydw i ddim yn dweud bod hyn yn unigryw i Springsteen, gan fod artistiaid eraill yn defnyddio dulliau tebyg, ond mae’n bendant yn dangos ‘human touch’.

Tra mae’n amlwg mai Bruce yw arweinydd y band (darllenwch sefydliad), mae e’n cydnabod ymdrechion aelodau ei dîm a’r cyfraniad diamheuol maent yn ei wneud yn gyhoeddus. Mae’n gwneud hyn trwy annog aelodau’r band i ddod i fyny i ganol y llwyfan ac mae’n tynnu sylw at eu sgiliau a’u harbenigedd. Mae’n creu awyrgylch gwaith lle mae aelodau ei dîm yn mwynhau eu hunain cymaint â phosib, i’r pwynt ble mae’n anodd penderfynu pwy sy’n cael yr amser gwell – y band neu’r gynulleidfa. Mae hwn yn enghraifft wych o ymgysylltu â staff.

Rhaid i Springsteen feddwl yn strategol cyn pob gig oherwydd anghenion gwahanol ei gynulleidfa. Rhaid iddo gynllunio’r rhestr o ganeuon mae’n eu chwarae’n ofalus iawn fel bod pob rhan o’i gynulleidfa yn teimlo’n fodlon ar ddiwedd y gig. Os ydych chi’n ffan o ganeuon dyddiau cynnar ei yrfa, ei ymdrechion acwstig neu ei ganeuon mwyaf poblogaidd, mae rhywbeth at ddant pawb yn ei gigs.

O ran gwerth am arian, does yna byth fand yn cefnogi Springsteen achos does dim amser! Agwedd unigryw arall o gyngerdd Springsteen yw eich bod chi’n gweld cannoedd o aelodau’r gynulleidfa yn dechrau’r amserydd ar eu horiawr neu ffôn symudol y funud mae’n taro’r cord cyntaf ac yna stopio ar y cord olaf. Mae e ar y llwyfan am o leiaf ddwywaith yr amser mae’r rhan fwyaf o artistiaid. Ar ôl pob cyngerdd mae miloedd o safbwyntiau ynglŷn â’r union faint o amser roedd e ar y llwyfan yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, ffonau, radio ac yn y blaen. Gallwch chi ddim prynu’r math yna o gyhoeddusrwydd.

Felly yn gryno, mae “The Boss” yn ymgynghori, ymgysylltu, cynnwys, teilwra darpariaeth y gwasanaeth, gweithio’n strategol ac mae ganddo foddhad cwsmeriaid uchel. Nodweddion da unrhyw Arweinydd Sector Cyhoeddus byddwn i’n ei awgrymu.

Yn olaf, byddwn yn awgrymu llysenw priodol.

Ena

Leave a Reply