Skip to content

Mis: Awst 2013

Ni’n frwdfrydig i beidio ail-ddyfeisio’r olwyn

Un o gredoau craidd y Gyfnewidfa Arfer Dda yw dydyn ni ddim yn credu mewn ail-ddyfeisio’r olwyn. Os ni’n dod ar draws ymagwedd neu brosiect sydd wedi cael ychydig o lwyddiant yn y sector cyhoeddus, preifat neu’r trydydd sector o unrhyw le yn y byd, rydyn ni eisiau ei hyrwyddo. Ni’n credu bod e’n eithaf tebygol bydd mudiadau eraill yn cael problem debyg. Rydyn ni’n teimlo’n gryf am hyn. Er enghraifft, efallai bod mudiad wedi gwneud llawer o waith i wneud achos busnes i newid dull o wasanaeth. Ein barn… Read more Ni’n frwdfrydig i beidio ail-ddyfeisio’r olwyn

Pan nid yw rheoli ynni i’r ‘person ynni’ yn unig

Blog gwadd gan Geraint Norman, Gweithgor Asedau Cenedlaethol yw hon. Ar ddiwedd mis Mehefin, cymerais ran mewn seminar Gyfnewidfa Arfer Da. Roedd yr un yma ar Reoli Ynni. Fel Neville Rookes o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (sydd eisoes wedi blogio am y seminar), helpais i hwyluso’r gweithdy ar y diwrnod. Roedd llawer o arbenigwyr ynni yn y seminar, ond beth oedd mwyaf diddorol i mi oedd yr angen i osgoi agwedd ‘bytiog’ i reoli ynni. Gwnewch reoli ynni yn rhan o waith bob dydd pawb a byddwch yn mynd llawer… Read more Pan nid yw rheoli ynni i’r ‘person ynni’ yn unig

Hwyluso dwyieithog – sut gallwn ni gwneud hyn yn well?

Yr wythnos diwethaf fe wnes i a Mike Palmer (sy’n canolbwyntio ar Ddatblygu Cynaliadwy ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru) gynnal gweithdy ar gyfer y Gweithgor Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn y ‘Steddfod yn Ninbych. Fe wnaeth y gweithdy edrych ar roi’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru ar waith. Fe wnaethon ni fwynhau cynnal y gweithdy, ac fe wnaeth ein galluogi i rannu gwybodaeth a’i chasglu ar sut gall Llywodraeth Cymru gynnwys pobl yn eu sgwrs cenedlaethol ar Fil Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar ôl y sesiwn fe wnaeth Mike… Read more Hwyluso dwyieithog – sut gallwn ni gwneud hyn yn well?

Beth gallai Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus ddysgu oddi wrth ‘The Boss’ (aka Bruce Springsteen)

Rwy’n siŵr bydd sawl person sy’n darllen y blog wedi gweld y teitl ac yn gofyn “beth sydd gan Bruce Springsteen ei wneud gydag Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus?” Yn ddiweddar dychwelodd Bruce i Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd fel y dywedodd byddai yn ei gyngerdd flaenorol yn y Stadiwm bum mlynedd yn ôl. Felly i ddechrau, gallwch ddweud ei fod e’n cyflawni ei addewidion. Ar ben hynny rwy’n ei weld e fel arweinydd grêt sydd gyda nodweddion arweinyddiaeth arbennig, ac mae’n arddangos rhain yn glir wrth iddo weithio. Er enghraifft, roedd… Read more Beth gallai Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus ddysgu oddi wrth ‘The Boss’ (aka Bruce Springsteen)

Dysgu i Rannu – sut all weithio ar y cyd helpu’r sector cyhoeddus

Erthygl gwadd gan Neville Rookes, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Yn ddiweddar, gweithiais i gyda’r Gyfnewidfa Arfer Da yn Swyddfa Archwilio Cymru i helpu rhedeg seminar ar Reoli Ynni. Dwi’n gweithio i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ac fe drafodwyd nifer o bynciau yn y seminar sydd yn apelio at y rhan fwyaf o awdurdodau lleol. Roedd rhywbeth yna i bawb. Felly, roeddwn i am rannu beth ddysgais i o’r seminar a phamfod y  gwersi yma yn bwysig i lywodraeth leol – ac wrth gwrs, beth fydd camau nesaf CLlLC. Pam… Read more Dysgu i Rannu – sut all weithio ar y cyd helpu’r sector cyhoeddus