5 Ateb Sydyn mewn Rheoli Ynni

4. Energy Management PhotoWythnos diwethaf, daeth grŵp o arbenigwyr mewn ynni – gyda chyfanswm o dros 300 mlynedd o brofiad – at ei gilydd yn ein Seminar Rheoli Ynni. Gyda chyfoeth o wybodaeth fel hyn mewn un ystafell, roedd trafodaeth ddiddorol iawn o ddulliau gwahanol o reoli ynni. Ni ddylai’r wybodaeth yma gael ei gyfyngu i rheini a fynychodd y Seminar, felly hoffwn rhannu gyda chi rhai syniadau a dulliau allweddol fe ddysgais i yn ystod y diwrnod. Y bwriad, fel arfer, yw eich ysbrydoli chi i gymryd risgiau sydd wedi eu rheoli a’u hystyried yn dda ac addasu neu ddewis rhannau o ddulliau llwyddiannus.

  1. Peidiwch ag anghofio dŵr, yr adnodd sy’n aml yn cael ei anghofio. I rai sefydliadau, gall dŵr fod yn gyfle cudd i arbed arian. Roedd rhai esiamplau da yn y seminar o ddefnyddio archwiliadau dŵr a systemau monitro i adnabod problemau (fel gollyngiad) ac ymateb yn gyflym – yn ogystal â newid ymddygiad pan mae patrymau anarferol yn ymddangos. Cyn bo hir, byddwn ni’n llwytho astudiaeth achos newydd o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar y pwnc yma; mae’r Bwrdd wedi gweld rhai llwyddiannau da o reoli dŵr effeithiol. Cadwch lygad ar ein cyfrif Twitter ar gyfer mwy o wybodaeth ar hyn.
  2. Y buddiannau go iawn o fonitro ynni. Mae ffeithiau a ffigyrau yn aml yn cael eu hadrodd i uwch-reolwyr, ond gellir eu defnyddio i greu tabl cynghrair ar gyfer adrannau; mae cystadlu yn aml yn ffordd dda i newid ymddygiad. Trafododd rhai cynrychiolwyr eu defnydd nhw o dablau cynghrair ac fe aeth rhai i ffwrdd yn bwriadu dechrau defnyddio tablau cynghrair – y buddiannau o rannu dysgu.
  3. Ymgorffori rheoli egni yn eich sefydliad. Trafododd y cynrychiolwyr adrodd rheolaidd i lefel uwch-arweinwyr ac ymgysylltu â staff cyn prosiectau newydd. Un syniad arbennig o ddiddorol i mi oedd ymgorffori rheoli ynni o fewn gwerthusiad staff. Mae hwn yn galluogi’r Prif Weithredwr i herio’r Arweinwyr, a’r Arweinwyr i herio’r Rheolwyr Adran. Dadleuol efallai, ond gallai hwn gael ei addasu ar gyfer sefydliadau gwahanol.
  4. Nid yw’n angenrheidiol dechrau prosiectau rheoli ynni o ddim. Mae ffitio technoleg i systemau sy’n bodoli eisoes yn bosib ac fe rannodd y cynrychiolwyr rhai esiamplau da o redeg prosiectau mewn adeiladau sy’n bodoli eisoes. Fe ganolbwyntiodd cyflwyniad Dŵr Cymru ar reoli beth sydd yno yn barod yn hytrach na gwario arian ar dechnoleg newydd drud.
  5. Gwnewch y maths. Ni fydd pob prosiect rheoli ynni yn addas ar gyfer eich sefydliad, yn arbennig pan fo cyllid yn dynn. Ond peidiwch ag ofni buddsoddi i arbed yn y tymor hir. Yn hytrach, fe ddysgais i o drafodaeth y dydd bod angen ystyried yn ofalus pa brosiectau sydd fwyaf addas i’ch sefydliad. Er enghraifft, cafwyd gyflwyniad diddorol gan Geoff Walsh o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar ffitio goleuadau LED mewn i hen adeilad – ond fe allai hwn weithio’n well mewn adeiladau â goleuni 24/7 yn hytrach nag oriau swyddfa fer.

Dim ond rhai o’r syniadau gwych rhannodd y cyflwynwyr a’r cynrychiolwyr yn ystod y seminar. Cyn bo hir, byddwn yn llwytho’r dulliau rhannodd pobl yn ystod y dydd, yn ogystal â rhai o’r problemau cyffredin. Cymerwch olwg ar yr allbynnau yma i weld os oes unrhyw brosiectau hoffech glywed mwy amdanynt, neu unrhyw un allwch chi eu helpu.

Leave a Reply